REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 12.12.2021

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Administrator. Ten Eleven z siedzibą we Wrocławiu, ul. Psie Budy 10/11 (50-080), NIP: 8971762136

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Serwisu.

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Serwis. Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem detectivejoe.com, za pośrednictwem którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników gry planszowe, gry logiczne i innego typu gry (w postaci plików cyfrowych lub elektronicznych do wydrukowania) oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Sklep. Wyodrębniona część Serwisu, za pośrednictwem której Administrator prowadzi Sprzedaż Plików na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności gry logiczne lub planszowe) przeznaczony do wydrukowania (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą drukarki.

Urządzenie. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet).

Sprzedaż Pliku. Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku.

Usługi dodatkowe. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie (tj. posiadających Konto).

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z Usług dodatkowych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Opłacenie Zamówienia – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SERWISEM

1. Do pełnego korzystania z Seriwsu i skutecznego zakupu Plików niezbędne jest Urządzenie Elektroniczne typu komputer PC, MAC, smartfon, tablet z aktualną wersją systemu operacyjnego i aktualną wersją przeglądarki internetowej.
1.2 W przypadku urządzeń typu: komputer PC, MAC niezbędna jest aktualna wersja przeglądarki internetowej. Nadto niezbędne jest zainstalowanie programu do obsługi plików PDF (przykładowo Adobe Acrobat Reader lub podobne)oraz posiadanie drukarki czarno-białej lub kolorowej, wraz z wymaganymi sterownikami.
1.3 W przypadku mobilnych Urządzeń Elektronicznych typu smartfon czy tablet minimalna wersja systemu operacyjnego to: dla iOS 7.0 dla Android min 5.0 oraz możliwość przesłania pliku do druku poprzez sieć (WiFi, Bluetooth);

2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (PDF) oraz objętość Pliku. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania określone w ust.1 oraz czy Urządzenie Elektroniczne posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym oraz program/aplikację umożliwiający używanie kupionego Pliku.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena.

2. W celu nabywania Plików Elektronicznych w Sklepie Użytkownik zakłada Konto w Serwisie (rejestracja) lub podaje adres poczty elektronicznej w procesie zakupu. Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej Użytkownika. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą fakt założenia konta oraz hasło, które należy zmienić w panelu Użytkownika, kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak tez jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Sprzedaż Pliku następuje po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy o sprzedaż Pliku przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy, złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail, dane te są wymagane przez operatora płatności.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików). Cena określona przy danym Pliku w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:
6.1. przelew elektroniczny, w tym przelewy w systemie Blik, Tpay oraz serwisu Przelewy24;
6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika (lista akceptowanych kart płatniczych: Visa/Visa Electron, MasterCard/MasterCard Electronic, Maestro, American Express).

7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez udostępnienie Użytkownikowi, poprzez stronę Internetową Pliku. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników Plik będzie udostępniony także na Koncie Użytkownika w zakładce “Moja biblioteka”. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale IV.
8.1. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

9. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

10. Pliki w formacie PDF, jest chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem – watermarkiem (znakiem wodnym).
Rodzaj zabezpieczenia prezentowany jest przy każdym z oferowanych Plików.

11. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Administrator uzależnia zawarcie umowy o Sprzedaż Pliku w Sklepie od wyrażenia przez Użytkownika (w tym także Konsumenta) zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem ustawowego, 14-dninowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku. Momentem rozpoczęcia świadczenia na podstawie umowy o Sprzedaż Pliku jest postawienie Pliku do dyspozycji Użytkownika w taki sposób, iż uzyskuje możliwość pobrania Pliku na swoje Urządzenie Elektroniczne.

2. Z uwagi na charakter świadczeń pełnionych przez Serwis, Użytkownik nie może dokonać zwrotu zakupionego produktu. Przed zakupem, Użytkownik powinien upewnić się, że posiada odpowiednie warunki do odtwarzania jak i drukowania plików w formacie PDF.

ROZDZIAŁ V. USŁUGI DODATKOWE

1. Administrator świadczy usługę powiadomienia o niedokończonych zakupach. Usługa jest realizowana w czasie wybranym przez Administratora, poprzez wysyłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej informację o rozpoczętych zakupach, które nie zostały zakończone transakcją nabycia. Po skierowaniu powiadomienia lub powiadomień Administrator ma prawo usunąć z Konta Użytkownika historię nieukończonego zakupu (zakupów).

2. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie.
2.1. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu adresu e-mail Użytkownika oraz hasła ustalonego przez Użytkownika. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.
2.2. W ramach Konta nie można wyszukiwać lub publikować żadnych danych, a podane w Profilu Użytkownika aktywności w Serwisie nie są publikowane.
2.2.1. Konto umożliwia podpisywanie komentarzy.
2.3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@detectivejoe.com z informacją odnośnie usunięcia konta.
2.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika jeżeli:
2.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;
2.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta (korzystając z Usług dodatkowych) działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.
2.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.
W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywcją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 14 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Każdy z Użytkowników posiadających Konto może korzystać z następujących usług dodatkowych:
3.1. Komentarze – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrażać swoje opinie o publikacjach oferowanych w Sklepie, przeczytanych przez siebie Publikacjach oraz wydarzeniach prezentowanych w Serwisie;
3.2. Wirtualna Biblioteka Użytkownika – w ramach tej usługi Administrator zapewnia hostowanie Plików pobranych przez Użytkownika.
3.3. Newsletter – w ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

4. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób/podmiotów, jak i takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

5. Publikacja reklam oraz przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

6. Niezależnie od postanowień ust. 4 Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Usług dodatkowych:
6.1. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;
6.2. w razie powzięcia wiadomości o tym, że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
1.1. pocztą elektroniczną – na adres: pomoc@detectivejoe.com

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@detectivejoe.com – zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora
O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Administrator poinformuje zarejestrowanych Użytkowników z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres kontakt@publio.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany. Zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie zmian podlegają przepisom dotychczasowym