Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych oraz operatorem Serwisu www.detectivejoe.com jest Ten Eleven z siedzibą przy ul. Psie Budy 10/11, 50-080 Wrocław (dalej jako „Ten Eleven.”, „my”, „nas”).

Kogo dotyczy Polityka prywatności i Polityka plików cookies?

Polityka prywatności i Polityka plików cookies dotyczy Ciebie, jako Użytkownika strony i sklepu internetowego. Obejmuje zasady przetwarzania przez nas danych podanych przez Ciebie”

 • podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego,
 • zapisu do Newsletter,
 • wyrażenia zgody na działania marketingowe,
 • a także danych pozyskanych automatycznie tj. plików cookies.

Niniejszy dokument określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Jak można się skontaktować z administratorem danych osobowych?

Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: admin@detectivejoe.com

Kiedy i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowej tj. adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu za pomocą formularza kontaktowego. Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych sprawach, w których kontaktujesz się z nami mailowo.

Jeśli wyrazisz odrębną zgodę podany adres e-mail będzie wykorzystywany przez nas również w celu przesyłania Tobie informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez i za pośrednictwem Ten Eleven za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Poza tym za Twoją zgodą możemy przetwarzać podany przez Ciebie numer telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przez i za pośrednictwem Ten Eleven przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.

Dodatkowo zapisując się do naszej usługi Newsletter, wykorzystujemy udostępniony nam przez Ciebie adres mailowy do przesyłania informacji o nowościach z naszej oferty. Użytkownik w wiadomości potwierdzającej zapis do Newslettera otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody informujemy, że zgodę taką możesz wycofać w każdym czasie, kontaktując się z Nami za pomocą w/w form kontaktu, tj. wysyłając informację o wycofaniu zgody na adres admin@detectivejoe.com

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o Twojej aktywności w Serwisie, tj. liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania odesłania, czy numer IP komputera. Nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Dane te występują w postaci plików cookies (więcej o cookies w dalszej treści Polityki).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, tak długo, jak ich potrzebujemy do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności od Twoich kontaktów i współpracy z nami. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali do czasu odwołania zgody.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wszystkie Twoje dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszego Serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe?

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Twoje dane osobowe nie przekazujemy poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy profilujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili masz prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

W przypadku zgłoszenia dołożymy należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli jesteśmy zobowiązani przechowywać dane na podstawie przepisu prawa. O rozpoznaniu żądania poinformujemy Cię na piśmie lub mailem.

Pliki cookies

Serwis www.detectivejoe.com wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim (Użytkownika Serwisu) dysku twardym. Pliki cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia i przyspieszenia korzystania z serwisu, zapisywania informacji o użytkownikach, a także monitorowania i analizy usług oferowanych w Serwisie. Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest optymalizacja korzystania z serwisu. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis stosuje statystyczne pliki cookies. Lista poszczególnych plików cookies ich opis zastosowania, terminu wygaśnięcia, dostawcy znajduje się w tabeli poniżej. Stosujemy pliki cookies wobec Ciebie, tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody poprzez kliknięcie „akcepuję” podczas pierwszego wejścia na stronę w bannerze ukazującym się na dole strony.

Statyczne (3)
Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję ze stronami internetowymi poprzez gromadzenie i raportowanie informacji anonimowo.
Nazwa cookiesOpis zastosowania pliku cookieTermin wygaśnięcia pliku cookiesDostawcaRodzaj
_garejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika2 latadetectivejoe.comHTTPS
_gat używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań    1 dzień detectivejoe.com HTTPS
_gidrejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika1 dzień  detectivejoe.com HTTPS

Więcej o plikach cookies możesz się dowiedzieć ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności i Polityki plików cookies

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.